Regulamin serwisu obokdomu.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Obokdomu.pl oraz warunki świadczenia przez Nettraders sp. z o.o. z siedzibą Warszawie na rzecz Użytkowników Usług w serwisie Obokdomu.pl.

1.2. Serwis Obokdomu.pl prowadzi spółka Netraders sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej także Usługodawcą. Dane rejestrowe spółki: Nettrades sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa pod numerem KRS: 0000388233, NIP: 9532627336, REGON: 340918766.

1.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej serwisu Obokdomu.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego przeglądania i pobieranie w dowolnym czasie.

1.4. Użytkownicy zobowiązują się podczas korzystania z serwisu Obokdomu.pl do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu

 

2. Definicje

2.1. Obokdomu.pl/Serwis - prowadzona przez Usługodawcę platforma umożliwiająca Kupującym wyszukiwanie w danej okolicy małopowierzchniowych lokalnych sklepów spożywczych i wielobranżowych oraz robienie w nich zakupów online.

2.2. Użytkownik – każda osoba, zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu Obokdomu.pl.

2.3. Kupujący - każdy podmiot, zarówno konsument tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, który na zasadach zgodnych z Regulaminem dokonuje kupna towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

2.4. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w każdej innej dopuszczalnej prawnie formie, który w ramach tej działalności prowadzi Sklep.

2.5. Sklep – osiedlowy sklep spożywczy lub wielobranżowy, którego powierzchnia handlowa nie przekracza 100 metrów kwadratowych, udostępniający swoją produkty za pośrednictwem Serwisu.

2.6. Administrator - Pracownik Usługodawcy odpowiedzialny za zarządzanie Użytkownikami, produktami i treściami na platformie Obokdomu.pl

2.7. Panel Administracyjny Użytkownika – serwis internetowy prezentowany po wejściu na adres www.obokdomu.pl i zalogowaniu się na konto, przydzielony każdemu Użytkownikowi indywidualnie przez Usługodawcę na potrzeby rejestracji i realizacji Umowy o świadczenie Usługi, który pozwala na zarządzanie kontem, dokonywanie zakupów online lub prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci katalogu produktów.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).

2.9. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników polegające na udostępnieniu im platformy, w ramach której Sprzedawcy mogą zamieszczać wizytówki lub konta swoich Sklepów, a Kupujący mogą wyszukiwać w wybranej przez siebie lokalizacji Sklepy i robić w nich zakupy online;

2.10. Towar – produkty wystawiane do sprzedaży przez Sprzedawców, którymi obrót jest prawnie dopuszczalny i nie narusza praw osób trzecich.

 

3. Ogólne zasady korzystanie z serwisu Obokdomu.pl

3.1.Użytkownikami Serwisu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

3.3. Wszelkie dane znajdujące się w wizytówce Sklepu lub na jego koncie, w tym w szczególności opisy Towaru pochodzą od Sprzedawców, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem i stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności danych zawartych w opisach Towarów lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością produktów, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z danym Sprzedawcą.

3.3. Korzystanie z Serwisu przez Kupujących ma charakter nieodpłatny.

3.2. Zasady korzystania z serwisu przez Sprzedawców, w tym w szczególności określenie wybranego abonamentu oraz związanego z nim zakresu usług i funkcjonalności profilu konta Sklepu, zostaną określone w odrębnej umowie. Sprzedawca, który chce nawiązać współpracę z Usługodawcą i zamieścić konto swojego Sklepu w Serwisie winien w tym celu wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie.

 

4. Rejestracja w Serwisie

4.1. Kupujący ma prawo korzystać z serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany. Przy czym dla Użytkowników niezarejestrowanych funkcjonalność serwisu jest ograniczona wyłącznie do wyszukiwania Sklepów, przeglądania katalogu Towarów w Sklepach i tworzenia listy zakupów. Celem uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności celem dokonania zamówienia, Kupujący ma obowiązek dokonać rejestracji w Serwisie

4.2. Rejestracja jest jednorazowa.

4.3. Proces rejestracji Kupującego wymaga podania następujących danych:

  1. Adres email (login);
  2. Numer telefonu
  3. Hasło;

4.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną z Serwisu na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji, potwierdzającą rejestrację i założenie Panelu Administracyjnego Użytkownika oraz dane potrzebne do korzystania z Usług (login oraz hasło).

4.5. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczne z:

a)      zawarciem umowy o świadczenie Usług oraz udzieleniem zgody przez Użytkownika będącego osobą fizyczną na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu realizacji Usług;

b)      o ile taka zgoda zostanie udzielona przez Użytkownika - z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz. 1204, z późn. zm.),

c)      akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy,

4.6. Login i hasło mają charakter poufny, przy czym Usługodawca dopuszcza możliwość udostępnienia loginu i hasła pracownikowi lub współpracownikowi Użytkownika, który zostanie upoważniony do administrowania w jego imieniu Panelem Administracyjnym Użytkownika i umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu i na jego rzecz w zakresie czynności dokonywanych na Serwisie, w tym do dokonywania zamówień.

4.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnił login i hasło do Panelu administracyjnego.

4.8. Prawo do Panelu Administracyjnego Użytkownika oraz login i hasło nie podlegają obrotowi i nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich.

 

5. Zakupy

5.1. Dokonując zakupów w ramach Serwisu, Użytkownik korzysta z wirtualnego koszyka zakupów.

5.2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych produktów lub ich usuwanie.

5.3. W koszyku mogą znaleźć się Towary pochodzące tylko z jednego Sklepu.

5.4. Po ostatecznym wyborze produktów przeznaczonych do zakupu, zalogowany Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień.

5.5. Z chwilą złożenia zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Sklepom, z których produkty pochodzą, danych objętych formularzem zamówienia, które służą do ich realizacji.

5.6. Zamówione Towary zostaną przesłane na adres wskazany przez Użytkownika na jego Koncie jako adres dostawy, chyba że Użytkownik wskaże inny adres dostawy lub wybierze opcję osobistego odbioru.

5.7. Kwestie dotyczące płatności za nabywane Towary (wysokość łączna kwoty, którą ma uiścić Użytkownik, termin i sposób uiszczenia płatności, koszty dostawy) oraz zwrotu opłaconej kwoty zamówienia przez Użytkownika na wypadek, gdy Sklep nie zaakceptuje (odmówi przyjęcia) zamówienia lub na wypadek odstąpienia od umowy sprzedaży albo złożenia reklamacji przez Kupującego uregulowane są we właściwym regulaminie Sklepu, w którym Użytkownik dokonuje zakupów.

 

6. Opłaty

6.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Sprzedających są odpłatne. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi w ramach dostępnych Planów Prowizyjnych, oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.2. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W terminie siedmiu dni od końca każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Usługi były świadczone Usługodawca wystawi fakturę w formie elektronicznej na wartość naliczonego wynagrodzenia oraz prześle tę fakturę na adres e-mail udostępniony przez Sprzedawcę.

6.3. Sprzedawca akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur przez Usługodawcę w formie elektronicznej.

6.4. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Usługodawcę uiszczane są przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze.

 

7. Uprawnienia Usługodawcy

7.1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu, lub w inny sposób szkodzą pozostałym Użytkownikom, Usługodawca może:

a)      udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b)      ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Panelu Administracyjnego Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu,

c)      uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,

d)     zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika.

7.2. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

7.3. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.

7.4. Usługodawca może anulować zamówienie w przypadku, gdy czynności związane z nim naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy. Wskutek anulowania i usunięcia zamówienia informacje dotyczące go przestają być dostępne w Serwisie, dalsze czynności w ramach tego zamówienia są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku.

7.5.Usługodawca nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia Usługi dostępu do serwisu z przyczyn od niego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Usługodawca.

 

8. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

8.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a w szczególności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i obowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności od niego niezależnych lub za które nie ponosi winy.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:

  1. działania lub zaniechania podmiotów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych, działalności hakerów lub innych osób trzecich podejmujących działania zmierzające do zakłócenia działania Usługi lub do ingerencji w przetwarzanie danych;
  2. wystąpienie przyczyn o charakterze siły wyższej;
  3. następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika;
  4. treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz materiałów o innym charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie, w tym na zlecenie Użytkownika;
  5. e.      treść informacji zamieszczonych w Panelu Administracyjnym Użytkownika; w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla Użytkownika, jak również za częstotliwość ich aktualizacji przez Użytkownika;

8.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby strony Serwisu były wolne od złośliwego oprogramowania, jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania podmiotów zapewniających łączność z stronami Serwisu po stronie Usługodawcy lub Użytkownika.

8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby nieuprawnione, jeżeli czynności te zostały dokonane w Systemie z użyciem właściwego loginu i hasła Użytkownika.

8.6. Usługodawca nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które Użytkownik podejmuje z osobami, na rzecz których świadczy usługi lub które Użytkownicy podejmują między sobą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z umowy między Użytkownikami. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Towary oferowane przez Sprzedawców oraz za treści zamieszczone na stronach Sklepów, w tym także za ich rodzaj, gatunek i jakość. Użytkownik zobowiązuje się nie podnosić wobec Usługodawcy żadnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez innych Użytkowników.

8.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych przez Użytkownika lub osoby, którymi Użytkownik posługuje się przy prowadzeniu działalności.

8.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki blokady lub usunięcia rejestracji Użytkownika przez Usługodawcę dokonanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

8.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy Użytkownikami za pomocą Serwisu. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.

8.10. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pełnej funkcjonalności Serwisu nie wynikające z jego winy.

 

9. Prawa autorskie i prawa pokrewne

9.1. Wszelkie materiały umieszczone i udostępniane w ramach świadczonej Usługi w Serwisie, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub licencjodawcom, chyba, że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.

9.2. Jakiekolwiek użycie, korzystanie, rozpowszechnianie czy też kopiowanie materiałów, o których mowa w pkt. 1 wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

9.3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne, a także treści naruszających dobra osobiste, wulgarnych, obscenicznych lub naruszających dobre obyczaje.

9.4. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Panelu Administracyjnego Użytkownika określonych materiałów oraz opisów towarów oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Serwisu utworów związanych z oferowanymi przez niego towarami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.

 

10. Zezwolenia i koncesje

10.1. Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania obrotu określonymi towarami lub usługami, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.

10.2. Usługodawca nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji, o których mowa powyżej i nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.

 

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Użytkownik dokonując rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę, podanych danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Usług oraz
w celach marketingowych.

11.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

11.3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

11.4. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub później w Panelu Administracyjnym.

11.5. Użytkownik dokonując rejestracji może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

 

12. Reklamacje i prawa konsumenta

12.1. Reklamacje - Usługi

12.1.1. Wszelkie reklamacje dotyczący świadczonych przez Usługodawcę Usług należy zgłaszać w wiadomości elektronicznej (mail) wysłanej na adres kontakt@obokdomu.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

12.1.2. Przekazana reklamacja powinna zawierać opis nieprawidłowego, zdaniem Użytkownika, działania Usługi lub innych działań lub zaniechań Usługodawcy. Usługodawca dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli reklamacja nie spełnia wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni.

12.1.3. Usługodawca rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie stwierdzonych okoliczności oraz na podstawie przepisów prawa. Usługodawca przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Usługodawcy oraz Użytkownika.

12.1.4. Termin rozstrzygnięcia przez Usługodawcę reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Usługodawcę poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się czasu dokonywania czynności, na które Usługodawca nie ma wpływu, w szczególności czasu dostarczania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika.

12.1.5. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca zawiadamia Użytkownika w takiej samej formie w jakiej zgłoszono reklamację.

12.1.6. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione przez Usługodawcę w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji.

12.2. Reklamacje – towary

12.2.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów oraz wykonania zamówienia należy zgłaszać bezpośrednio Sprzedawcy.

12.2.2. Serwis Obokdomu.pl nie jest stroną w procesie reklamacji w kwestii wykonania umowy sprzedaży.

12.2.3. Wszelkich informacji na temat trybu i terminu rozpatrzenia reklamacji udziela Sprzedawca.

12.3. Inne prawa konsumenta

12.3.1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt.4.5. lit. a., Użytkownik będący osobą fizyczną może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia (Załącznik nr 2) w formie elektronicznej na adres .... lub na piśmie na .... (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Usługodawcę Usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

13.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

13.3. Wszystkie opisane w Regulaminie funkcjonalności nie mają charakteru stałego, co oznacza, że mogą one zostać tymczasowo ograniczone, zmodyfikowane lub rozszerzone. W wypadku znacznych zmian lub całkowitego wyłączenia pewnych funkcjonalności Usługodawca ma obowiązek poinformować o tym w Regulaminie.

13.4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Serwisu.

13.5. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy polskie sądy powszechne, za wyjątkiem sporów w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.

13.6. Regulamin wszedł w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

13.7. Regulamin dostępny jest w Serwisie:https://www.obokdomu.pl

 

Załącznik nr 1

Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług w ramach Planów Prowizyjnych

  1. Z tytułu świadczenia Usług Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w ramach Planów Prowizyjnych:

Plan prowizyjny

Wizytówka

Sklep internetowy

Pełny

Wysokość miesięcznej opłaty

0 zł

49 zł

99 zł

      2. Wynagrodzenie powyższe jest wynagrodzeniem netto.

      3. Wybór Planu prowizyjnego dokonywany jest poprzez podpisanie umowy.

      4. W ramach poszczególnych pakietów Usługodawca oferuje w szczególności następujące usługi:

1)      Pakiet "Wizytówka" w ramach, którego Usługodawca oferuje:

a)   wizytówkę sklepu w serwisie Obokdomu.pl zawierającą informacje o prowadzonym sklepie – godziny otwarcia, adres oraz umieszczenie logo sklepu.

2)      Pakiet „Sklep internetowy” w ramach, którego Usługodawca oferuje:

a)      wizytówkę sklepu w serwisie Obokdomu.pl zawierającą informacje o prowadzonym sklepie – godziny otwarcia, adres oraz umieszczenie logo sklepu,

b)      rozbudowany Panel Sprzedawcy i system do obsługi zamówień.

3)      Pakiet „Pełny” w ramach którego Usługodawca oferuje:

a)      wizytówkę sklepu w serwisie Obokdomu.pl zawierającą informacje o prowadzonym sklepie – godziny otwarcia, adres oraz umieszczenie logo sklepu,

b)      rozbudowany Panel Sprzedawcy i system do obsługi zamówień.

c)      System do tworzenia kampanii internetowych dostępny w Panelu Sprzedawcy


Załącznik nr 2

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy Użytkownik Serwisu Obokdomu.pl będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Usługodawcą umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dni od zawarcia umowy, przez co rozumie się rejestrację w Serwisie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismem wysłanym pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@obokdomu.pl

Użytkownik może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. najpóźniej do godz. 24:00 ostatniego (14-go) dnia ww. terminu.

UWAGA: Odstąpienie od umowy zawartej z Usługodawcą nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Użytkownik wyraża wolę odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży oraz zwrotu konkretnego towaru oświadczenie o odstąpieniu winien skierować do Sprzedawcy, z którym zawarł Transakcję.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ADRESAT:

Nettraders sp. z o.o.

ul. Pańska 98/1

00-837 Warszawa

e-mail: reklamacje@obokdomu.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Obokdomu.pl

Data zawarcia umowy (data rejestracji w Serwisie): …..................................................…..................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …..................................................................................................

Adres konsumenta(-ów): …..................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): …..................................

Miejscowość i data: …...........................

 

* niepotrzebne skreślić